top of page

O poskytování služeb půjčovny elektrokoloběžek

Tato smlouva je veřejná v souladu s čl. občanského zákoníku  a jeho podmínky jsou stejné pro všechny pronajímatele, jejichž bezvýhradné přijetí podmínek se považuje za přijetí této nabídky pronajímatelem, k čemuž pronajímatel uveřejňuje tuto smlouvu o následujícím:


Firma TO-MI electro CZ s.r.o., dále jen „pronajímatel“, na straně jedné a právnická zletilá fyzická osoba (občan České republiky, cizinec, osoba bez státní příslušnosti), která přijala nabídku této veřejné smlouvy o poskytnutí o službách půjčovny elektrokoloběžek, dále jen "Nájemce", na druhé straně, společně dále jako Smluvní strany, uzavřely tuto veřejnou Smlouvu o poskytování služeb pronájmu elektrokoloběžek (dále jen Smlouva) dne: 

 
1. DEFINICE POJMŮ

Přijetí - odpověď fyzické osoby, které je určena nabídka na uzavření smlouvy, o jejím přijetí (přijetí nabídky);

Neakceptační výběr peněžních prostředků - výběr peněžních prostředků z bankovní karty určené nájemcem za účelem splnění podmínek této smlouvy. Prostředky jsou odepsány bez získání dodatečného souhlasu pronajímatele podle pravidel a v pořadí stanoveném právními předpisy České Republiky a touto smlouvou.

Mobilní aplikace „
TO-MI electro“ (dále Mobilní aplikace) je program poskytovaný pronajímatelem, který si nájemce nainstaluje na mobilní zařízení a umožňuje využívání služeb pronajímatele.

Osobní údaje – veškeré informace týkající se nájemce, včetně jeho příjmení, jména, data a místa narození, adresy, pasových údajů, jakož i údaje o jiném dokladu osvědčujícím totožnost nájemce, kontaktní čísla, e-mail, účet v Mobilní aplikaci; údaje o bankovní kartě poskytnuté Nájemcem při registraci do Mobilní aplikace, jakož i další informace, které se mohou Pronajímateli o Nájemci dozvědět při uzavírání a ukončování této Smlouvy.

Dopravní předpisy - pravidla silničního provozu (se všemi změnami a doplňky), 

Půjčovna - užívání elektrokoloběžky v souladu s jejím určením (osobní pohyb po městě), a to od okamžiku zahájení užívání elektrokoloběžky do okamžiku ukončení, podle pravidel definovaných touto Smlouvou. V této smlouvě se pojmy „pronájem“ a „pronájem“ používají zaměnitelně.

Webové stránky pronajímatele jsou https://to-mi.cz

Veřejná nabídka je taková, která obsahuje všechny podstatné náležitosti Nájemní smlouvy, nabídku Pronajímatele na uzavření Smlouvy za podmínek v ní uvedených s jakoukoli fyzickou osobou, která může vystupovat jako Nájemce podle této Smlouvy. V této smlouvě jsou pojmy „veřejná nabídka“ a „nabídka“ používány zaměnitelně.

Elektrokoloběžka je vozidlo poskytnuté nájemci pronajímatelem k dočasnému užívání na základě nájemní smlouvy, která se uzavírá akceptací této veřejné smlouvy nájemcem pomocí aplikace „
TO-MI electro“.

Užitková zóna - území města označené zeleně v aplikaci „
TO-MI electro“, v rámci které Pronajímatel poskytuje služby půjčovny elektrokoloběžek a v rámci kterého může Nájemce využívat služeb Pronajímatele.

Rezervace – zajištění elektrokoloběžky vybrané Nájemcem pro daného uživatele na dobu rezervace.

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Pronajímatel předá nájemci elektrokoloběžku k dočasnému užívání a nájemce přebírá elektrokoloběžku do užívání pro spotřebitelské účely (pro osobní potřebu), nesouvisející s realizací podnikatelské činnosti.

2.2 Nájemce může elektrický skútr používat v rámci zóny použití. Mimo určenou zónu nebude nájemce schopen dokončit cestu, a proto bude poplatek za užívání účtován, dokud se nájemce nevrátí do zóny použití a nedokončí cestu.

 
3. PODMÍNKY A POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Nájemce musí mít v době uzavření smlouvy plnou způsobilost k právním úkonům (být zletilý v době přijetí této nabídky, být si vědom významu svého jednání a být schopen je ovládat).

3.2 Nájemce, který si přeje uzavřít Smlouvu, musí tuto Nabídku přijmout v elektronické podobě v souladu s postupem uvedeným ve Smlouvě.

3.3 Smlouva je uzavřena připojením nájemce k podmínkám stanoveným smlouvou obecně, bez jakýchkoli podmínek a výhrad;

3.4 Akceptací se rozumí, že se nájemce seznámil se všemi ustanoveními smlouvy, souhlasí s nimi a bezvýhradně se zavazuje je dodržovat.

3.5 Přijetí se považuje za učiněné nájemcem za podmínky, že provede následující soubor úkonů:

3.5.1 úplné vyplnění dotazníku nájemce, který je nájemci poskytnut při registraci do služby „TO-MI electro“.

3.5.2 úplné seznámení nájemce s podmínkami této smlouvy, podmínkami poskytování služeb a zásadami ochrany osobních údajů, umístěním příslušných značek vedle nich nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ při registraci v aplikaci „
TO-MI electro“, kterou Pronajímatel a nájemce uznávají jako obdobu vlastnoručního podpisu nájemce, který je v právní moci rovnocenný s vlastnoručním podpisem nájemce na papírovém nosiči.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud má Pronajímatel při registraci do služby „TO-MI electro“ pochybnosti o pravosti údajů uvedených v Dotazníku osobních údajů, má právo zaslat žádost o dodatečné informace o totožnosti Nájemce prostřednictvím Mobilní aplikace. nebo jiným způsobem, včetně čísla, fotografií stránek jeho pasu nebo jiného dokladu totožnosti. Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí takových doplňujících informací, které umožňují odstranit pochybnosti o pravosti osobních údajů uvedených v Dotazníku, lze přijetí považovat za neprovedené a Smlouvu lze považovat za neuzavřenou.

3.7 Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost ani žádné závazky v případě nepřijetí nabídky a uzavření Smlouvy z důvodu nemožnosti zpracování údajů a informací poskytnutých Nájemcem z technických důvodů.

3.8 Přijetím nabídky nájemce potvrzuje a zaručuje, že veškeré úkony prováděné v rámci služby „TO-MI electro“ pod jeho účtem jsou prováděny osobně nájemcem. Veškerá rizika související s neoprávněným použitím účtu nebo mobilního zařízení Nájemce nese výhradně Nájemce.

3.9 Nájemce přijetím nabídky potvrzuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pronajímatelem v souladu s podmínkami Smlouvy a souhlasí s nahráváním hovorů při kontaktování Call centra pronajímatele.


 4. OBSAH SMLOUVY

4.1 Povinnosti pronajímatele:

4.1.1 Poskytnout nájemci prostřednictvím mobilní aplikace „
TO-MI electro“ nebo zveřejněním na webových stránkách pronajímatele úplné informace o elektrické koloběžce, jejích technických vlastnostech, výši plateb za pronájem (tarify) atd., jakož i včasné zveřejnění informací o změně podmínek Smlouvy na webových stránkách pronajímatele;

4.1.2 Poskytnout nájemci elektrickou koloběžku vhodnou pro zamýšlené použití. Pronajímatel zároveň neručí za provozuschopnost, čistotu a nepoškozenost elektrokoloběžky, pokud takové informace nebyly protiprávně poskytnuty předchozím pronajímatelem. V každém případě je nájemce povinen před zahájením užívání elektrokoloběžky samostatně ověřit provozuschopnost;

4.1.3 nést náklady na údržbu elektrokoloběžky, které vzniknou v souvislosti s jejím běžným provozem (s výjimkou nákladů, které jsou smlouvou přímo přiděleny nájemci);

4.1.4 Zajistit soulad s požadavky české legislativy při přijímání a zpracovávání osobních údajů Nájemce;

4.1.5 Řádně plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

4.2 Práva pronajímatele:

4.2.1 Kontrola informací, včetně osobních údajů, poskytnutých Zaměstnavatelem při registraci v Mobilní aplikaci „
TO-MI electro“;

4.2.2 Zpracovávat osobní údaje Nájemce poskytnuté při registraci v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ a rovněž údaje získané při uzavírání a plnění této Smlouvy;

4.2.3 Kontrolovat dluh Nájemce podle této Smlouvy, jakož i jiných dohod mezi Nájemcem a Pronajímatelem, pokud byly takové uzavřeny;

4.2.4 Sledovat údržbu elektrokoloběžky, jakož i její technický stav, sledovat soulad provozu elektrokoloběžky s cíli stanovenými touto Smlouvou a podmínkami používání;

4.2.5 Odmítnout uzavření smlouvy v případě, že nájemce uvede při registraci v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ nepřesné nebo neúplné osobní údaje;

4.2.6 Odmítnout uzavřít Smlouvu, pozastavit nebo ukončit její platnost, pokud má nájemce dluhy vyplývající z této nebo jiných smluv uzavřených mezi nájemcem a pronajímatelem, a to až do úplného splacení těchto dluhů, jakož i v případě porušení ostatních podmínek této smlouvy nájemcem;

4.2.7 jednostranně provádět změny této smlouvy (včetně podmínek o nákladech a podmínkách pronájmu), které musí být oznámeny pronajímateli zveřejněním příslušných informací na webových stránkách pronajímatele nebo v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“;

4.2.8 V případě, že nájemce během pronájmu elektrokoloběžky opustí zónu užívání na vzdálenost delší než 1 kilometr, nahlásit krádež orgánům činným v trestním řízení a uchýlit se k dalším způsobům ochrany svých práv podle právních předpisů České Republiky;

4.2.9 Pokud má pronajímatel dostatečné důvody se domnívat, že se nájemce dopouští podvodného jednání, jakož i jiných projevů nečestného jednání, jednostranně ukončit plnění podle této smlouvy, oznámí to nájemci prostřednictvím mobilní aplikace „
TO-MI electro“.

4.2.10 Přepněte elektrokoloběžku do režimu úspory energie (snížení rychlosti), pokud nabití baterie klesne pod 10 %

4.3 Práva nájemce: Nájemce má právo používat elektrokoloběžku v souladu s jejím určením, za podmínek, způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě.

4.4 Povinnosti nájemce:

4.4.1 Před zahájením používání elektrokoloběžky proveďte vnější kontrolu poškození a technického stavu;

4.4.2 V případě zjištění poškození nebo jiných závad elektrokoloběžky před jejím zahájením užívání upozorněte pronajímatele a zašlete mu fotografie pomocí mobilní aplikace „
TO-MI electro“. V případě, že nájemce neoznámil pronajímateli existující poškození nebo jiné závady elektrokoloběžky před zahájením užívání, uzná se nájemce vinným ze způsobení škody při používání elektrokoloběžky, pokud byly zjištěny jiného nájemce nebo pronajímatele v budoucnu.

4.4.3 V případě, že na elektrokoloběžce nedošlo k poškození nebo jiným závadám, přijměte elektrokoloběžku k dočasnému použití v souladu s postupem uvedeným v části 7 této Smlouvy;

4.4.4 Používejte elektrokoloběžku přísně v souladu s jeho zamýšleným účelem.

4.4.5 Řídit elektrokoloběžku osobně. Nájemce nemá právo převést elektrokoloběžku na třetí osoby k bezplatnému užívání a/nebo podnájmu.

4.4.5.1 Nájemce nemá právo převést elektrokoloběžku na osoby nezletilé nebo na osoby nesvéprávné nebo na osoby, které mají omezenou způsobilost k právním úkonům.

4.4.6 Zajistit bezpečnost elektrokoloběžky od okamžiku jejího převzetí k užívání až do okamžiku ukončení pronájmu.

4.4.7 Šetrné užívání majetku pronajímatele. Učinit opatření k zamezení škod na majetku pronajímatele. Zaměstnavateli je v tomto ohledu zakázáno činit řadu úkonů, zejména, nikoli však výlučně:

4.4.7.1 Nájemci je zakázáno používat elektrokoloběžku na nerovném povrchu, vnějších chodnících a cestách s tvrdým povrchem, přejíždět jakékoli jámy, výmoly, kopce, jiné nerovnosti, které se liší od hlavního povrchu o více než 3 cm, a dále jako s ostrými hranami nebo jinými vlastnostmi povrchu vozovky, které vytvářejí dodatečné zatížení pro kola elektrického skútru, kaluže s hloubkou větší než 1 cm, bez ohledu na možnost vnějšího určení hloubky;

4.4.7.2 Nájemce má zakázáno používat elektrickou koloběžku k jízdě v terénu, nerovném terénu;

4.4.7.3 Nájemci je zakázáno provádět akrobatické kousky, skákat, najíždět do překážek, obrubníků, schodů; používat elektrokoloběžku při soutěžích;

4.4.7.4 Nájemce má zakázáno používat elektrokoloběžku k přepravě a tažení zboží; pohyb více osob na elektrické koloběžce současně a přeprava dětí a zvířat; pohybovat se na elektrokoloběžce, pokud celková hmotnost (s oblečením, taškou, batohem atd.) přesahuje 100 kg;

4.4.7.5 Nájemci je zakázáno nechávat elektrokoloběžku po skončení pronájmu na těžko dostupných místech, připevňovat ji na různé konstrukce (cedule, sloupy, ploty apod.) nebo jinak elektrokoloběžku blokovat;

4.4.7.6 Nájemce má zakázáno elektrokoloběžku rozebírat nebo z ní odstraňovat jakékoli díly;

4.4.7.7 Nájemci je zakázáno odstraňovat nálepky, identifikační čísla, čárové kódy, dále lepit nápisy, lepit nálepky, nanášet značky, poškozovat lak elektrokoloběžek, znečišťovat jej (kromě běžného znečištění při používání);

4.4.7.8 Nájemci je zakázáno používat technologie nebo činit úkony, které mohou způsobit poškození Stránek Pronajímatele, Mobilní aplikace „
TO-MI electro“, elektrických koloběžek nebo jiného majetku Pronajímatele;

4.4.7.9 Nájemce má zakázáno provádět na elektrokoloběžce jakékoli změny, měnit jakékoli její vlastnosti, vylepšovat nebo zhoršovat elektrokoloběžky.

4.4.8 Neprodleně informovat pronajímatele prostřednictvím mobilní aplikace „
TO-MI electro“ o poškození elektrokoloběžky obdržené během pronájmu, odpojení některého ze systémů, jiné poruchy, dopravní nehody s elektrokoloběžkou; nefunkčnost mobilní aplikace „TO-MI electro“. Za těchto okolností musí nájemce přestat elektrokoloběžku používat, o čemž musí být pronajímateli informován prostřednictvím mobilní aplikace „TO-MI electro“;

4.4.9 Učiňte příslušná opatření k ochraně vašeho účtu ve službě „TO-MI electro“, včetně vašeho jména a hesla, před neoprávněným použitím jinými osobami, a v případě zjištění takového použití neprodleně informujte pronajímatele o příslušných informacích;

4.4.10 Nájemce nemá právo předávat údaje svého účtu ve službě „TO-MI electro“ (login, heslo atd.) třetím stranám;

4.4.11 Má-li pronajímatel pochybnosti o vhodnosti používání registrovaného účtu, má právo zaslat žádost o poskytnutí dodatečných informací pro ověření totožnosti nájemce, včetně fotografií stránek jeho pasu nebo jiného dokladu totožnosti. Smluvní strany se dohodly, že v případě nereagování na žádost má pronajímatel právo pozastavit a po třech dnech ukončit platnost této smlouvy.

4.4.12 Sledovat aktualizace informací na webových stránkách pronajímatele a také v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“;

4.4.13 Včas, v souladu s podmínkami této Smlouvy, platit nájemné, platit další platby stanovené Smlouvou;

4.4.13.1 Včas, v souladu s podmínkami této smlouvy, uhradit v plné výši za služby pronájmu elektrokoloběžky, a to i v případě, že elektrokoloběžka přešla do ekonomického režimu z důvodu nízkého nabití baterie nebo se vypnula z důvodu že byl tímto nájemcem propuštěn během předchozí doby nájmu;

4.4.14 V případě odepsání peněžních prostředků z účtu nájemce ve výši, která neodpovídá tarifu, tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli prostřednictvím mobilní aplikace „
TO-MI electro“, e-mailem nebo telefonicky uvedeným na webových stránkách pronajímatele;

4.4.15 Po ukončení užívání elektrokoloběžky a ukončení nájmu je nájemce povinen elektrokoloběžku odstavit v zóně užívání na odstavné ploše pro jízdní kola a v případě nepřítomnosti na straně komunikace nebo na chodníku, ale tak, aby elektrokoloběžka nebránila pohybu chodců nebo vozidel. Nájemce nesmí umožnit stání elektrokoloběžky na tramvajových kolejích, na železničních kolejích nebo přejezdech, v tunelech, na nadjezdech, mostech, nadjezdech, na přechodech pro chodce a blíže než 5 m před nimi nebo za nimi; na vozovce, v blízkosti nebezpečných zatáček; na jízdním pruhu pro cyklisty; na křižovatce vozovek a blíže než 5 m od okraje vozovky; 15 metrů blíže k autobusovým zastávkám nebo stanovištím taxíků.

4.4.16 Elektrokoloběžka musí být vrácena pronajímateli v technicky bezvadném stavu, bez poškození, v souladu s postupem stanoveným v této smlouvě;

4.4.17 Při používání elektrokoloběžky je nájemce povinen dodržovat pravidla silničního provozu a nést osobní odpovědnost stanovenou právními předpisy České Republiky za jejich porušení. V tomto ohledu musí nájemce při použití elektrokoloběžky zejména: - jet po cyklostezce; - při jízdě za tmy nebo v podmínkách nedostatečné viditelnosti je nutné rozsvítit čelovku elektrokoloběžky, dále se doporučuje nosit předměty s reflexními prvky a zajistit viditelnost těchto prvků pro ostatní účastníky silničního provozu.

4.4.18 Aby se předešlo pravděpodobnosti, že nájemce bude stíhán za porušení pravidel silničního provozu, je nájemci zakázáno: - řídit elektrokoloběžku pod vlivem alkoholu, drog, toxických nebo jiných látek, jakož i odmítat podrobit se lékařskému vyšetření na žádost oprávněné osoby; - řídit  elektrokoloběžku bez držení řídítek; - jezdit na elektrokoloběžce v metru, podzemních chodbách, vjíždět do budov a staveb, do prostor s omezeným přístupem, soukromých prostor atd.;

4.4.19 Vyvarovat se poškození života, zdraví a majetku třetích osob, včetně ostatních účastníků silničního provozu. V případě škody způsobené používáním elektrokoloběžky odpovídá nájemce v souladu s postupem stanoveným platnými právními předpisy České Republiky.

 
5. ČÁSTKA, POSTUP A ZPŮSOB PLATBY

5.1 Nájemné, pokuty a další platby stanovené touto Smlouvou se provádějí formou nepřijetí peněžních prostředků z peněženky nájemce v aplikaci „
TO-MI electro“ v souladu s tarify pronajímatele.

5.2 Nájemce doplní osobní peněženku přesměrováním na stránky platebního systému, kde Nájemce zadá údaje o své platné bankovní kartě a splní další požadavky na doplnění osobní peněženky ve službě „TO-MI electro“.

5.3 Přijetím této Nabídky vyjadřuje Nájemce svůj bezvýhradný souhlas s výběrem finančních prostředků ze své osobní peněženky ve službě „TO-MI electro“ bez přijetí, které představují platby nájemného, ​​pokuty a další platby stanovené touto Smlouvou.

5.4 Za užívání elektrokoloběžky platí nájemce pronajímateli půjčovné dle tarifů uvedených v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ a na webových stránkách pronajímatele;

5.5 Za služby Pronajímatele se účtuje DPH, jelikož  registrován jako plátce DPH.

5.6 Výběry hotovosti za používání elektrokoloběžky se provádějí ihned po ukončení používání elektrokoloběžky (po skončení jízdy).

5.7 V případě nezákonného výběru finančních prostředků z peněženky nájemce v aplikaci „
TO-MI electro“ má tento právo kontaktovat pronajímatele na telefonních číslech (kontaktech) uvedených na webových stránkách TO-MI electro (https://to-mi.cz/) na vrácení těchto prostředků . Každá žádost nájemce je posouzena pronajímatelem do 3 dnů. Za účelem vyřešení otázky vrácení nezákonně odepsaných finančních prostředků má pronajímatel právo volat a zasílat zprávy nájemci za účelem získání potřebných informací.

5.8. V případě, že pronajímatel naúčtuje nájemci pokutu (pokuty), za předpokladu, že v peněžence nájemce není dostatek peněz, má pronajímatel právo zaslat nájemci fakturu na odpovídající výši pokuty na e-mail nájemce,na adresu nebo na číslo mobilního telefonu nájemce.

 
6. DOBA PRONÁJMU ELEKTROKOLOBĚŽKY

6.1 Doba pronájmu elektrokoloběžky se počítá v minutách.

6.2 Doba pronájmu elektrokoloběžky začíná okamžikem stisknutí tlačítka „Skenovat“ v Mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ a končí okamžikem, kdy nájemce skutečně dokončí pronájem elektrokoloběžky stisknutím tlačítka „Ukončit cestu“ v „ Mobilní aplikace TO-MI electro“ a na žádost pronajímatele zaslání jako potvrzení fotografií celkového vzhledu zaparkované elektrokoloběžky prostřednictvím mobilní aplikace „TO-MI electro“.

6.3 Nájemce nemá právo elektrokoloběžku používat před přijetím této veřejné zakázky, jakož i po jejím uzavření, dokončení, ukončení apod.

 
7. POSTUP PŘÍJMU- PŘEDANI ELEKTROKOLOBEŽKY

7.1 Převzetí a předání elektrokoloběžky od pronajímatele k nájemci se provádí následovně:

7.1.1 Pronajímatel používá mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ k výběru libovolného dostupné elektrokoloběžky na mapě. Poté nájemce pomocí mobilní aplikace „TO-MI electro“ naskenuje QR kód umístěný na řídítkách elektrokoloběžky nebo otevřením příslušné stránky v mobilní aplikaci „TO-MI electro“ ručně zadá číslo vybrané elektrokoloběžky. Současně se v Mobilní aplikaci zobrazují tyto informace o elektrokoloběžce: poloha, cena 1 minuty pronájmu a cena odblokování, úroveň nabití baterie.

7.1.1.1 Nájemce si může zarezervovat konkrétní elektrokoloběžku pomocí Mobilní aplikace „
TO-MI electro“, a to za cenu a na dobu uvedenou v Mobilní aplikaci „TO-MI electro“ nebo na webových stránkách pronajímatele. Rezervaci může Nájemce zrušit prostřednictvím mobilní aplikace „TO-MI electro“.

7.1.1.2 V případě zrušení rezervace, jakož i v případě, že nájemce nezačne půjčovat elektrokoloběžku po uplynutí doby rezervace, bude cena rezervace účtována z osobní peněženky nájemce v "
TO-MI electro" mobilní aplikace.

7.1.1.3 Pronajímatel má právo odmítnout Nájemci rezervaci v případě, že dojde alespoň k jednomu zrušení rezervace nebo nedojde-li k tomu, že by Nájemce začal půjčovat elektrokoloběžku po skončení doby rezervace. 

7.1.2 Okamžikem stisku tlačítka „Skenovat“ v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ nájemce potvrdí skutečné převzetí vybrané elektrokoloběžky a ceny půjčovného a další podmínky, které se na ni vztahují, a od tohoto okamžiku běží doba pronájmu. konkrétního elektrického skútru se začíná počítat.

7.2 Převzetí a předání elektrokoloběžky od nájemce k pronajímateli se provádí následovně:

7.2.1 Nájemce zaparkuje elektrokoloběžku na povoleném místě v zóně užívání, stiskne tlačítko „Ukončit cestu“ v Mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ a na žádost pronajímatele zašle fotografii zaparkované elektrokoloběžky prostřednictvím mobilní aplikace „TO-MI electro“.

7.2.2 Doba pronájmu elektrokoloběžky končí, když nájemce klikne na tlačítko „Ukončit jízdu“ v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“. Pokud Pronajímatel zaslal Nájemci žádost o zaslání fotografie zaparkované elektrokoloběžky - v době zaslání takových fotografií Pronajímateli prostřednictvím mobilní aplikace „TO-MI electro“. Za podmínky, že nájemce splní objednávku převzetí a předání elektrokoloběžky stanovenou ve Smlouvě, obdrží nájemce potvrzení o dokončení pronájmu v mobilní aplikaci „TO-MI electro“.

7.2.3 Skutečnost převzetí služeb Nájemcem je potvrzena zaplacením služeb Pronajímatele tímto Nájemcem.

 
8. ODPOVĚDNOST STRANY

8.1 Za nesplnění nebo nesprávné plnění podmínek této Smlouvy nesou Strany odpovědnost stanovenou touto Smlouvou a platnými právními předpisy České Republiky

8.2 V případě prodlení s úhradou pohledávek o více než 48 hodin od okamžiku jejich vzniku účtuje pronajímatel penále ve výši 2 % z částky prodlení za každý den takového prodlení.

8.3 V případě, že zaměstnavatel poruší ustanovení uvedená v str. 4.4.7.7 a 4.4.15 této Smlouvy zaplatí nájemce pokutu ve výši 500 Kč pro každý případ takového porušení.

8.4 V případě, že zaměstnavatel poruší ustanovení uvedená v str. 4.4.8; 4.4.10; 4.4.17; 4.4.18 této smlouvy platí nájemce pokutu ve výši 1000 Kč pro každý případ takového porušení.

8.6 V případě, že nájemce poruší ustanovení uvedená v článku 4.4.16 této smlouvy, zaplatí nájemce pokutu ve výši 2 500 Kč pro každý případ takového porušení.

8.7. V případě poškození elektrokoloběžky nájemcem může pronajímatel účtovat nájemci poplatek ve výši nákladů na opravu nebo výměnu elektrického vozidla a poškozeného zařízení.

8.8. V případě, že nájemce přesune elektrokoloběžku mimo zónu užívání, za předpokladu, že nebyla vrácena a nebyla nalezena pronajímatelem do 48 hodin, může pronajímatel dle svého uvážení považovat elektrické vozidlo za ztracené nebo odcizené a může nájemci účtovat poplatky poplatek ve výši 980 EUR za elektrickou dopravu a podat oznámení na policii ve věci krádeže spáchané nájemcem.

8.9 Zaplacení pokut nezbavuje nájemce náhrady škody způsobené pronajímateli.

8.10 Riziko náhodného zničení nebo náhodného poškození elektrokoloběžky od okamžiku stisknutí tlačítka „Zahájit jízdu“ v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“ až do ukončení pronájmu nese nájemce.

8.11 Za porušení dopravních předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel, jak to stanoví zákon České Republiky o správních deliktech. V případě, že úhradu pokuty za nájemce provedl pronajímatel, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady s tím spojené.

8.12 V případě porušení ustanovení uvedených v bodě 4.4.18.1 nájemcem; 4.4.7.4 této Smlouvy platí nájemce pokutu ve výši 1 000 Kč pro každý případ takového porušení.

 
9. ODŮVODNĚNÍ A POSTUP UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Tato Smlouva může být ukončena před jejím uplynutím souhlasem Smluvních stran nebo z podnětu jedné ze Smluvních stran vyjádřeným ve formě srozumitelné oběma Smluvním stranám.

9.2 Tato smlouva může být předčasně ukončena jednostranným mimosoudním řízením z podnětu pronajímatele z následujících důvodů:

9.2.1 v případě opakovaného (dvakrát nebo vícekrát) porušení pravidel silničního provozu nájemcem při používání elektrokoloběžky;

9.2.2 Pokud nájemce opakovaně (dvakrát nebo vícekrát) poruší pravidla pro parkování elektrokoloběžky;

9.2.3 při zjištění skutečnosti, že nájemce způsobil škodu na elektrokoloběžce pronajímatele;

9.2.4 Při zjišťování skutečnosti, že nájemce používá technické prostředky blokující signál GPS, jakož i jiné způsoby deaktivace ochranných systémů nebo řídicích systémů instalovaných na elektrokoloběžkách.

9.3 V případě předčasného ukončení Smlouvy z podnětu Pronajímatele se Smlouva považuje za ukončenou okamžikem oznámení této skutečnosti Pronajímateli prostřednictvím Mobilní aplikace „TO-MI electro“.

9.4 Tato Smlouva může být z podnětu Nájemce jednostranným mimosoudním řízením předčasně ukončena, v případě, že zašle žádost o jeho odstranění jako uživatele, za předpokladu, že neexistuje dluh vůči Pronajímateli, pokuty a další platby stanovené v této smlouvě.

9.5 Žádost uživatele o smazání odešle Zaměstnavatel na e-mail Zaměstnavatele — info@to-mi.cz nebo prostřednictvím tlačítka „Smazat“ v nabídce Profil v mobilní aplikaci „
TO-MI electro“.

9.6 V případě ukončení Smlouvy z podnětu Nájemce se při absenci dluhu Smlouva považuje za ukončenou uplynutím 10 kalendářních dnů ode dne odeslání žádosti Nájemce o smazání uživatele. Má-li nájemce nedoplatky, považuje se Smlouva za ukončenou uplynutím 10 kalendářních dnů ode dne úplného splacení nedoplatků na nájemném, pokutách a dalších platbách stanovených touto Smlouvou nájemcem. Ke dni ukončení Smlouvy Pronajímatel smaže účet Nájemce.

9.7 Ukončení Smlouvy nezbavuje Nájemce povinnosti platit nájemné, pokuty a jiné platby dle Smlouvy, ani nezbavuje odpovědnosti za porušení podmínek Smlouvy.

 
10. SOUHLAS ZAMĚSTNAVATELE SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 V rámci této smlouvy poskytuje nájemce pronajímateli své osobní údaje. Pronajímatel má právo kontrolovat údaje poskytnuté nájemcem.

10.2 Přijetím této smlouvy dává nájemce souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas se vztahuje na následující úkony s osobními údaji: sběr; záznam; systematizace; nashromáždění; úložný prostor; upřesnění (aktualizace, změna); použitím; převod; zamykání; odstranění; zničení; jakož i k jinému využití osobních údajů, které mu byly pronajímatelem poskytnuty.

10.3 Nájemce dává souhlas se zasíláním inzerátů a informací reklamního charakteru o pronajímateli, o jím poskytovaných službách, o akcích a o partnerech.

10.4 Nájemce garantuje platnost všech jím poskytnutých osobních údajů.

10.6 Nájemce má právo požadovat výmaz osobních údajů výmazem účtu. Výmaz osobních údajů se provádí do 10 kalendářních dnů poté, co pronajímatel obdrží žádost o výmaz uživatele.

 
11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění povinností ze Smlouvy, pokud k takovému nesplnění došlo v důsledku okolností vyšší moci, které Strany nemohly v době uzavření Smlouvy předvídat.

11.2 Pokud některá z okolností vyšší moci ovlivnila plnění povinností ve lhůtě stanovené Smlouvou, pak se tato lhůta úměrně posouvá do doby vyšší moci. Pokud uvedená lhůta přesáhne tři měsíce, má každá ze smluvních stran právo jednostranně odmítnout plnění smlouvy mimosoudně, a to písemným oznámením druhé smluvní straně prostřednictvím mobilní aplikace „
TO-MI electro“ nebo e-mailu.

11.3 V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, je Strana, pro kterou není možné splnit povinnosti ze Smlouvy, povinna do 3 (tří) dnů oznámit vznik těchto okolností druhé Straně.

11.4 Strana, která nesplnila svou povinnost oznámit druhé Straně výskyt okolností vyšší moci ve lhůtě uvedené v bodě 11.3 a nedoložila jejich výskyt, ztrácí právo odkazovat na tyto okolnosti jako na základ pro osvobození od odpovědnost za nesprávné plnění smlouvy .

 
12. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Smlouva vstupuje v platnost okamžikem přijetí nabídky v souladu s postupem stanoveným touto Smlouvou.

12.2 Smlouva pozbývá účinnosti poté, co Nájemce provede úkony uvedené v článku 7.2 Smlouvy.

 
13. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

13.1 Záležitosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, jsou upraveny aktuálními právními předpisy České Republiky

13.2 Strany se dohodly, že v případě sporu jsou povinny před tím, než se obrátí na soud, dodržet postup urovnání sporu v přípravném řízení (nároku). V takové situaci musí jedna Strana podle Smlouvy do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne vzniku sporné situace zaslat druhé Straně písemnou Reklamaci pomocí mobilní aplikace „
TO-MI electro“, e-mailem popř. na adrese uvedené při uzavírání Smlouvy. K písemné reklamaci musí být přiloženy dokumenty (jejich naskenované kopie) a (nebo) fotografie, které dokládají tvrzení strany. Strana, která reklamaci obdržela, je povinna na ni písemně odpovědět do 7 (sedmi) kalendářních dnů. Písemná odpověď na Reklamaci je zasílána pomocí mobilní aplikace „TO-MI electro“ nebo na emailovou adresu uvedenou při uzavírání Smlouvy. K odpovědi na Reklamaci musí být přiloženy dokumenty (jejich skeny) nebo fotografie odůvodňující danou odpověď.

13.3 V případě neobdržení odpovědi na Reklamaci v souladu s článkem 13.2. Dobu trvání smlouvy, případně nesouhlas s obdrženou odpovědí, má zájemce právo obrátit se na soud na ochranu svých práv a zájmů chráněných zákonem.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé z uzavření, plnění, ukončení této Smlouvy budou projednávány soudem v místě Pronajímatele.


 14. ÚDAJE O PRONAJÍMATELI  

TO-MI electro CZ s.r.o IČO 17235791, DIČ CZ17235791  Lipska 4884, 43003 Chomutov, Ústecký kraj
IBAN CZ6727000000001565497012

 

bottom of page