top of page

利用条件

Smluvní podmínky TO-MI electro pro používání elektrických vozidel

Účinné od 01.02.2023

1. Všeobecné podmínky

1.1 Tyto Podmínky použití se vztahují na vaše používání elektrických skútrů (koloběžek) (dále jen „Elektropřeprava“); naše mobilní aplikace pro přístup a používání elektrické dopravy ("Aplikace"); a další související služby, jako je sdílení, nabíjení, údržba, příjem elektrické přepravy a podobné služby („související služby“), které poskytujeme („Elektrická doprava, aplikace a související služby“ společně označované jako „Služby“). Tento dokument má právní sílu a je ekvivalentní smlouvě podepsané stranami a považuje se za uzavřenou okamžikem, kdy Uživatel přijme její podmínky.

Abyste mohli přijímat služby pro použití elektrické dopravy, musíte se nejprve seznámit s těmito podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami veřejné nabídky, které jsou zveřejněny v aplikaci a na webových stránkách https://to-mi.cz/ Skutečnost, že používáte aplikaci, se považuje za váš souhlas se všemi uvedenými podmínkami.

1.2 Následující dokumenty jsou závazné pro tuto smlouvu a jsou do ní začleněny formou odkazu:

1.2.1 pravidla pro provozování elektrické dopravy, uvedená v Příloze A této Smlouvy („Pravidla pro uskutečnění jízdy“);

1.2.2 bezpečnostní pravidla týkající se používání elektrických vozidel jsou uvedena v Příloze a v závislosti na případu v Příloze Bezpečnostní prostředky („Bezpečnostní pravidla“);

1.2.3 harmonogram výběru poplatků a tarify uvedené v příloze a na webu https://to-mi.cz/, jakékoli další informace týkající se ceny, pravidel, které jsou uvedeny v příloze a na webu, se týkají Základní jízdné a předplacené jízdné (jak je definováno v článku 4.1 Podmínek), veškeré platné podmínky použití Propagačního kódu a jakékoli pokyny, manuály (včetně, pokud je to nutné, pokynů pro provoz elektrické dopravy) a jakékoli další pokyny a pokyny uvedené v příloze; a

1.2.4 další obchodní a produktové podmínky uvedené v této smlouvě, včetně popisů služeb, zásad a upozornění, včetně zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“), které jsou k dispozici v příloze nebo na: https://to-mi.cz/ a budou uplatňovány v souladu se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s používáním Služeb;

1.2.5 další podmínky pro konkrétní zemi nebo město („obslužná oblast“), které platí v oblasti, ve které se cesta uskutečňuje.

1.3 Jak se naše služby vyvíjejí, můžeme tyto podmínky kdykoli změnit. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění upravené smlouvy nebo jejích dodatečných podmínek v příloze nebo na naší webové stránce. Základem pro další používání Služeb po takovém umístění je Váš souhlas s tím, že budete vázáni Smlouvou v platném znění. Vyhrazujeme si právo vás informovat o změnách prostřednictvím aplikace, kontaktních údajů z vašeho účtu nebo jinými přiměřenými prostředky.


2. Používání Aplikace

2.1 Služby jsou získávány výhradně prostřednictvím Aplikace. Aplikace umožňuje lidem, kteří se potřebují pohybovat po městě, najít Electric Transport sdílením údajů o své poloze.

2.2 Pro využívání Služeb je nutné nainstalovat Aplikaci a zaregistrovat si uživatelský účet (dále jen „Účet“). Při instalaci aplikace bude vaše číslo mobilního telefonu spojeno s vaším účtem a přidáno do naší databáze.

2.3 V případě jakýchkoliv problémů s provozem Naše aplikace se snažíme o jejich co nejrychlejší nápravu, avšak Vy potvrzujete, že funkčnost aplikace může být omezena z důvodu občasných technických chyb a nemůžeme zaručit neomezený bezchybný provoz naší aplikace
. Neneseme odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku toho, že aplikace nefunguje nebo ji nelze používat zamýšleným způsobem.

2.4 Za předpokladu, že dodržíte podmínky této smlouvy, udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, odvolatelnou a nepřenosnou licenci k přístupu a používání aplikace na vašem osobním zařízení, platnou výhradně v souvislosti s vaším používáním služeb.


3. Zákonnost uživatelů a jejich účtů

3.1 Máte právo používat Služby, pokud:

3.1.1 Máte Účet;

3.1.2 Jste obeznámeni s těmito podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami veřejné nabídky zveřejněnými v aplikaci a na webových stránkách https://to-mi.cz/

3.1.3 Váš Účet je propojen s platnou kreditní nebo debetní kartou nebo jinou platební metodou podporovanou Aplikací („Vybraná platební metoda“);

3.1.4 Je vám alespoň 18 let a jste ze zákona oprávněni řídit elektrické vozidlo v souladu se zákony týkajícími se minimálního věku pro používání elektrických vozidel dostupných ve vaší oblasti a splňujete další zákonné požadavky pro osoby, které řídí elektrická vozidla. Pokud zákon vyžaduje řidičský průkaz, bude hrazena pojistka.

3.1.5 Jste fyzicky zdatní a máte potřebné dovednosti a znalosti k bezpečnému a kvalifikovanému používání, řízení a ovládání elektrického vozidla.

3.2 Při vytváření a používání svého účtu:

3.2.1 souhlasíte s tím, že k vytvoření Účtu použijete pouze vaše skutečné jméno, přesné osobní údaje a údaje o platební kartě a že budete tyto údaje neustále aktualizovat, pokud se změní;

3.2.2 souhlasíte s tím, že za účelem získání nebo udržení přístupu ke Službám můžete být požádáni o poskytnutí průkazu totožnosti s fotografií ve formě vašeho řidičského průkazu nebo jiného dokumentu vydaného příslušným orgánem dokládajícím vaši totožnost;

3.2.3 jste odpovědní za přístup, kontrolu a bezpečnost svého Účtu a jste zodpovědní za: uživatelské jméno a heslo svého účtu; veškeré činnosti prováděné pod vaším profilem, včetně aktivace (odemknutí), používání, deaktivace (dokončení cesty) a správného parkování elektrického vozidla v souladu s touto smlouvou a případně v povoleném parkovišti, nebo pokud tak neučiníte, pokud jste nenahlásili zneužití svého účtu v souladu s článkem 3.2.4 Smlouvy, můžeme předpokládat, že jakákoli osoba používající vaše uživatelské jméno a heslo je vámi autorizována;

3.2.4 souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném přístupu k vašemu účtu nebo jeho použití nebo o jakékoli jiné situaci, která může způsobit ztrátu kontroly nad vaším účtem;

3.2.5 souhlasíte s tím, že máme právo pozastavit nebo deaktivovat váš účet v rozsahu nezbytném k zajištění legitimního používání aplikace, mimo jiné pro účely prevence podvodů, hodnocení rizik, vyšetřování a zákaznické podpory; zajištění vašeho dodržování této smlouvy; soulad s platnou legislativou nebo rozhodnutím soudu, orgánů činných v trestním řízení nebo jiného správního nebo státního orgánu; nebo v jiných případech uvedených v této smlouvě nebo podle vlastního uvážení;

3.2.6 souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat textové (SMS), push notifikace a elektronické zprávy související se Službami.


4. Využití elektrické dopravy

4.1 Odemknutím elektrického vozidla prostřednictvím aplikace souhlasíte s pronájmem elektrického vozidla na bázi průběžné platby („základní jízdné“) nebo prostřednictvím předplaceného balíčku („předplacené jízdné“) v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s platným tarifem během doby pronájmu.

4.2 Pokaždé, když odemknete elektrické vozidlo a zahájíte cestu, prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli a porozuměli:

4.2.1 Všechna platná Pravidla provozu;

4.2.2 Pravidla pro uskutečnění cesty, uvedená v Příloze A;

4.2.3 Bezpečnostní pravidla;

4.2.4 Podmínky vaší odpovědnosti platné v oblasti služeb a

4.2.5 Podmínky způsobilosti uvedené v části 3.1 a potvrzení jejich splnění.

4.3 Odblokováním elektrické dopravy souhlasíte a zavazujete se:

4.3.1 že elektrické vozidlo a jakékoli zařízení k němu připojené zůstane vždy naším majetkem a že nesmíte žádným způsobem demontovat, pozměňovat, opravovat, znečišťovat nebo poškozovat elektrické vozidlo ani jakékoli zařízení k němu připojené;

4.3.2 používat elektrickou dopravu v souladu s touto Smlouvou, včetně Pravidel pro provozování jízdy, Bezpečnostních pravidel, jakýchkoli pokynů, doporučení, instrukcí, upozornění, pokynů a doporučení, které se objevují v Příloze, jakož i podmínek a podmínky pro vaši příslušnou oblast služeb;

4.3.3 nedovolit jiným osobám používat vámi odemčený elektrický transport;

4.3.4 převzít plnou odpovědnost za provoz elektrického vozidla během doby pronájmu a vrátit elektrické vozidlo ve stejném stavu, v jakém bylo pronajato na autorizované parkoviště, v souladu s místní legislativou, typem elektrického vozidla a pokyny k parkování uvedené v příloze („Povolená parkovací plocha“). Pokud bude elektromobil vrácen poškozený nebo v závadném stavu, bude vám účtován poplatek ve výši nákladů na opravu.

4.4 Pokud se elektrické vozidlo během pronájmu vybije, zastavíte cestu v souladu s pokyny v Příloze a podmínkami této Smlouvy a zaparkujete elektrické vozidlo v Zóně povoleného stání.

4.5 Jste povinni nás informovat o jakékoli dopravní nehodě, nehodě, poškození, poškození, krádeži nebo ztrátě elektrického vozidla v souladu s oddílem 10.1, jakmile k incidentu dojde. Pokud incident zahrnuje poškození, poškození majetku nebo krádež elektrického vozidla, musíte do 24 hodin podat hlášení na místním policejním oddělení a okamžitě nás informovat.


5. Platba a poplatky

5.1 Naše služby můžete používat za základní nebo předplacené tarify, pokud jsou k dispozici. Za použití elektrické dopravy a služeb vám bude účtováno v souladu s naší Tarifní sítí uvedenou na webových stránkách https://to-mi.cz/ a typem elektrické dopravy. Každé použití elektrického vozidla začíná stisknutím tlačítka „Odemknout“ (nebo ekvivalentního tlačítka v aplikaci) a končí stisknutím tlačítka „Ukončit jízdu“ (nebo ekvivalentního tlačítka v aplikaci). Naše poplatky a další poplatky mohou podléhat příslušným daním a dalším místním vládním poplatkům, které můžeme vybírat.

5.2 V některých oblastech služeb můžete zakoupit služby pomocí předplaceného cestování. Podmínky a cenové zásady platné pro předplacenou kartu se objeví v příloze, kterou byste si před zakoupením měli přečíst a přijmout ji, a budou popisovat omezení předplacené karty. Omezení mohou zahrnovat denní časový limit, počet odemknutí nebo denní cestovní limity. Předplacené jízdné nelze použít ve spojení s propagačními nabídkami, dárky nebo jinými slevami. Zakoupení předplacené vstupenky nezaručuje dostupnost Služeb. Platnost předplacených podmínek vyprší k datu vypršení platnosti uvedeném v době nákupu v příslušných cenových podmínkách.

5.3 Máte zákonné právo zrušit Předplacené cestování do 14 dnů od data nákupu bez udání důvodu. Pokud si přejete odhlásit se z předplaceného cestování, můžete (i) použít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v Příloze B nebo (ii) učinit jakékoli jiné jednoznačné prohlášení specifikující vaše rozhodnutí odhlásit se z předplaceného cestování tím, že nás kontaktujete podle části 10.1. .

5.4 Pokud aktivujete Předplacené cestování během 14denní lhůty po odstoupení od smlouvy po zakoupení Předplaceného cestování (to znamená, že výslovně požadujete, aby Služby začaly být poskytovány od tohoto data a před koncem období zrušeny), pak se výslovně vzdáváte práva na odstoupení od smlouvy. Pokud uplatníte své právo na zrušení do 14 dnů v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete mít nárok na vrácení peněz na poměrném základě, s výhradou omezení předplaceného průkazu, který jste si zakoupili a používali až do ukončení.

5.5 Můžeme vydávat propagační kupony nebo kódy v souladu s dalšími podmínkami stanovenými pro příslušný propagační kód („Propagační kódy“). Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo zrušit propagační kódy podle vlastního uvážení. Propagační kódy a vaše používání aplikace můžeme kdykoli pozastavit nebo zrušit, pokud máme důvod se domnívat, že použití nebo uplatnění propagačního kódu (kódů) bylo chybné, podvodné, nezákonné nebo v rozporu s podmínkami propagačního kódu nebo této smlouvy.

5.6 Souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré pokuty, poplatky, poplatky nebo jakékoli jiné poplatky, které nám vzniknou v důsledku vašeho používání jakéhokoli elektrického vozidla, vašeho parkování elektrického vozidla (například mimo povolenou parkovací plochu) nebo jako v důsledku porušení jakéhokoli zákona, pravidla, ustanovení nebo nařízení při používání Služeb v souladu s podmínkami veřejné smlouvy.

5.7 Veškeré částky a platby provedené Nám budou účtovány na účet vámi zvoleného způsobu platby. Pokud se tyto platební metody nepodaří inkasovat, mohou být použity jiné postupy inkasa. Souhlasíte, že nám uhradíte všechny naše náklady na vymáhání, včetně přiměřených právních poplatků, v případě, že nám nezaplatíte jakýkoli dluh, který nám dlužíte.

5.8 Za Služby můžete platit zvolenou platební metodou, která vyžaduje předchozí aktivaci v Aplikaci. Dáváte nám oprávnění účtovat prostřednictvím vámi zvolené platební metody spojené s vaším účtem všechny poplatky a daně, které vám vznikly na základě této smlouvy. Tyto poplatky a poplatky mohou podléhat příslušným daním, které můžeme účtovat dodatečně.

5.9 My a naši smluvní partneři podporujeme platby prostřednictvím Aplikace, poskytujeme pomoc a řešíme spory související s platbou prostřednictvím Aplikace. Pokud zpochybníte jakoukoli transakci, kterou jsme účtovali prostřednictvím vámi zvolené platební metody, musíte nás kontaktovat v souladu s oddílem 10.1 do 10 pracovních dnů.

5.10 Za platby kreditní a debetní kartou Můžeme účtovat servisní poplatek za každou platbu připojenou ke každé objednávce Služeb. Za platbu služby platebních systémů Visa/Mastercard je účtován servisní poplatek. Výše poplatku za službu je uvedena v příloze. Vaše banka může účtovat dodatečné poplatky za použití vaší kreditní nebo debetní karty, které nejsou uvedeny v žádosti. Vezměte prosím na vědomí, že po rezervaci elektrické dopravy automaticky předautorizujeme částku z vaší kreditní karty, abychom potvrdili dostupnost platby.

5.11 Souhlasíte s tím, že nás okamžitě informujete o jakýchkoli změnách vámi zvolené platební metody spojené s vaším účtem, které mohou narušit naši schopnost účtovat vám poplatky podle této smlouvy.


6. Odpovědnost

6.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáte Služby, elektrická vozidla a související zařízení na své vlastní osobní a individuální riziko a že neneseme odpovědnost za žádné následky, nároky, požadavky, příčiny jednání, škody, závazky, zranění, poplatky, náklady a poplatky, penále, soudní poplatky nebo jakékoli platby, předvídatelné nebo nepředvídatelné, známé nebo neznámé, které vám nebo třetí straně mohou vzniknout v důsledku vašeho používání Služeb. Plně rozumíte těmto rizikům tím, že uznáváte, že:

6.1.1 jízda na elektrickém vozidle zahrnuje mnoho zřejmých i nezřejmých rizik a nebezpečí, která mohou vést ke zranění nebo smrti vás nebo jiných osob, jakož i ke škodě na majetku, přičemž tato rizika a nebezpečí nemusí být vždy předvídatelná nebo se jim nelze vyhnout;

6.1.2 elektrické vozidlo je výrobek, který nemusí fungovat, i když je řádně udržován, a může způsobit zranění, pokud selže; a

6.1.3 nošení helmy, reflexního oděvu ve tmě a dalších ochranných pomůcek a pečlivé dodržování Pravidel silničního provozu, Pravidel jízdy a této Smlouvy jsou důležité pro snížení vašeho rizika zranění a rizika ublížení na zdraví ostatních.

6.2 Pokud vaše používání kterékoli ze Služeb způsobí jakoukoli újmu nebo zranění vám, jiné osobě nebo majetku, nesete výhradní odpovědnost za jakékoli následky, nároky, příčiny žaloby, škody, závazky, zranění, poplatky, náklady, pokuty, soudní poplatky, rozsudky, nároky nebo výplaty jakéhokoli druhu, předpokládané nebo nepředvídané, známé nebo neznámé. Pokud Vaše chování způsobí, že zaplatíme nároky třetích stran, budete vůči nám plně odpovědní a souhlasíte s tím, že nás odškodníte za všechny ztráty, které nám vzniknou při platbě takových nároků třetích stran.

6.3 Vyhrazujeme si právo nabídnout smlouvu o pojištění odpovědnosti („Pokrytí“) v některých nebo všech oblastech služeb k pojištění vaší odpovědnosti v souvislosti se zraněním třetí strany nebo náhodného poškození majetku třetí osoby v důsledku vašeho používání elektrické dopravy. Pokud jste nezaplatili pojistné krytí, berete na vědomí, že nesete odpovědnost za jakékoli Výdaje, které vám vzniknou vůči třetí straně, včetně nákladů na přepravu sanitkou, pobyt v nemocnici a lékařské ošetření.

6.4 Všechny Služby, včetně elektrických vozidel a souvisejícího vybavení, jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“. V maximálním rozsahu povoleném zákonem vylučujeme a odmítáme veškeré záruky, podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, implikované nebo implikované jakýmkoli platným zákonem. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že jakákoli ze Služeb, elektrických vozidel nebo souvisejícího vybavení bude řádně opravena nebo v bezporuchovém stavu, nebo že nedojde ke zpoždění, vynechání, přerušení nebo nepřesnostem s ohledem na kteroukoli ze Služeb, elektrické dopravy nebo související zařízení. Zejména se zříkáme odpovědnosti a neposkytujeme žádná prohlášení, záruky, potvrzení nebo sliby, výslovné nebo předpokládané, pokud jde o to, zda:

6.4.1 informace (včetně jakýchkoli pokynů v Příloze) týkající se Služeb jsou přesné, úplné, správné, přiměřené, užitečné, včasné nebo spolehlivé;

6.4.2 jakékoli vady nebo chyby ve Službách budou upraveny nebo opraveny;

6.4.3 služby budou dostupné v kteroukoli konkrétní dobu nebo v oblasti služeb; a

6.4.4 vaše zákonné používání Služeb v jakékoli oblasti Služby.

6.5 Všechny související podmínky a záruky jakéhokoli druhu týkající se Služeb jsou uvedeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nic v této smlouvě nevylučuje, neomezuje ani nemění jakoukoli záruku, povinnost, termín nebo podmínku, právo nebo nápravu vyplývající nebo uloženou jakýmkoli platným zákonem, které nelze zákonně vyloučit, omezit nebo upravit.

6.6 jakákoli záruka, podmínka, závazek nebo termín je implikován nebo uložen jakýmkoli relevantním platným zákonem a nelze je vyloučit („Ustanovení nevyjmutá“) a nejsme schopni omezit vaše právo na obranu před porušením nevyloučených ustanovení, pak je naše odpovědnost za porušení nevyjmutých ustanovení omezena výhradně (v rozsahu povoleném zákonem) na jednu z následujících možností, které nabízíme:

6.6.1 ve vztahu ke zboží výměnou zboží nebo dodáním náhradního zboží, opravou zboží, uhrazením nákladů na výměnu zboží nebo pořízením náhradního zboží nebo uhrazením nákladů na opravu zboží; nebo

6.6.2 ve vztahu ke službám opětovným poskytováním služeb nebo úhradou nákladů na opětovné poskytování služeb.

6.7 Naše celková odpovědnost za jakékoli nároky vyplývající z této smlouvy, včetně nároků na základě deliktu nebo jinak, v žádném případě nepřekročí ekvivalent 500 (pět set) eur nebo částku poplatků zaplacených nám za dobu pronájmu, během které došlo k incidentu, nehodě nebo události, která vedla ke vzniku nároku, podle toho, která možnost má nižší hodnotu.

6.8 Ani my, ani vy neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo za jakékoli zpoždění nebo selhání práce vyplývající z okolností mimo kontrolu jakékoli třetí strany, včetně, bez omezení, aktů vyšší moci nebo přírodních katastrof, zemětřesení, požáru, záplav, války, terorismu, občanské, průmyslové nebo vojenské narušení, sabotáž, pracovní stávka nebo výluka, pandemie, epidemie, nepokoje, ztráta nebo porucha veřejných nebo komunikačních služeb, kybernetický útok, soudní příkaz, činy civilních nebo vojenských orgánů nebo vládní, soudní nebo regulační opatření.

6.9 V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony neneseme My ani žádná z našich přidružených společností, zástupců, ředitelů nebo zaměstnanců odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou můžete utrpět v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo v souvislosti s ním s tímto, popř. v důsledku používání Aplikace, včetně:

6.9.1 jakékoli přímé nebo nepřímé majetkové škody nebo peněžní ztráty;

6.9.2 ušlý zisk nebo předpokládané úspory;

6.9.3 ztráta podnikání, smluv, dohod, právní způsobilosti, pověsti a jakékoli jiné škody, které mohou vzniknout v důsledku ukončení podnikání;

6.9.4 ztráta nebo nepřesnost dat; nebo

6.9.5 jakýkoli jiný typ ztráty nebo poškození.


7. Informace o uživateli

7.1 Potvrzujete, že jakýkoli text, obrázky nebo jiné informace, které nám poskytnete při používání Služeb („Informace o uživateli“), budou v souladu s pravidly přijatelného užívání, jak je uvedeno v části 10 níže.

7.2 Nenárokujeme si vlastnictví uživatelských informací a vlastnictví zůstane vám a jakékoli třetí straně, jejíž informace jste zahrnuli do svých informací. Udělujete nám celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a trvalou licenci k používání, kopírování, reprodukování, distribuci, přizpůsobování, přeformátování, úpravě, publikování, překladu, licencování, opětovnému licencování a používání Uživatelských informací kdekoli a v jakékoli formě za účelem poskytování Služeb (včetně případného umožnění zobrazení Uživatelských informací jiným uživatelům).

7.3 Musíte zajistit, že nám můžete udělit výše uvedenou licenci na jakékoli informace patřící třetí straně, které zahrnete do informací o uživateli.

7.4 Naše právo používat Uživatelské informace žádným způsobem neovlivňuje vaše právo na soukromí. Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů, kde najdete informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje.

7.5 Máme právo monitorovat jakékoli Uživatelské informace a odmítnout nebo odstranit jakékoliv Uživatelské informace, pokud se domníváme, že porušují některá z pravidel fair use.


8. Pravidla přípustného použití

8.1 Kromě ostatních požadavků této Smlouvy popisuje tato část specifická pravidla, která se vztahují na vaše používání Aplikace („Pravidla povoleného užívání“). 8.2 Při používání Aplikace nesmíte:

8.2.1 obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do jakýchkoli funkcí souvisejících s bezpečností Aplikace;

8.2.2 umožnit jiné osobě používat Aplikaci vaším jménem;

8.2.3 používat Aplikaci, pokud jsme vám pozastavili nebo zakázali její používání;

8.2.4 obhajovat, propagovat nebo se podílet na jakémkoli nezákonném nebo protiprávním jednání nebo jednání, které zraňuje nebo poškozuje jakoukoli osobu nebo její majetek;

8.2.5 upravovat, zasahovat, zachycovat, narušovat nebo hackovat Aplikaci;

8.2.6 zneužít Aplikaci záměrným vnášením virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který může poškodit Aplikaci nebo kteréhokoli uživatele Aplikace;

8.2.7 shromažďovat jakákoli jiná data z Aplikace, než která jsou specifikována v souladu s touto Smlouvou;

8.2.8 poskytovat nebo přenášet jakékoli Uživatelské informace, které obsahují nahotu nebo násilí nebo jsou urážlivé, výhružné, obscénní, zavádějící, nepravdivé nebo ponižující;

8.2.9 poskytnout nebo odeslat jakékoli Uživatelské informace, které vám nepatří nebo nemáte právo je používat nebo které jinak porušují autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva třetích stran;

8.2.10 používat Informace v rozporu s jakýmikoli licenčními podmínkami určenými vlastníkem;

8.2.11 poskytovat nebo přenášet jakékoli informace nebo komentáře o jiné osobě bez svolení této osoby;

8.2.12 ohrožovat, zneužívat nebo narušovat soukromí jakékoli třetí strany, způsobovat obtěžování, nepříjemnosti nebo nepřiměřené obavy nebo obtěžovat, rozčilovat, přivádět do rozpaků nebo obtěžovat jakoukoli osobu;

8.2.13 používat jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, „robotů“, „pavouků“ nebo „autonomních čteček“ pro přístup k Aplikaci takovým způsobem, aby bylo možné do Aplikace posílat více žádostí, 

8.2.14 další akce, které jsou považovány za nevhodné pro užívání Aplikace.

8.3 Nedodržení Pravidel přípustného použití je závažným porušením této Smlouvy a může vést k:

8.3.1 okamžité dočasné nebo trvalé odmítnutí vašeho práva používat Aplikaci;

8.3.2 okamžité, dočasné nebo trvalé vymazání jakýchkoli vašich údajů;

8.3.3 varování;

8.3.4 právní kroky proti Vám, včetně žaloby na náhradu všech nákladů (včetně, ale nikoli výhradně, přiměřených administrativních a právních nákladů) vzniklých v důsledku porušení; a

8.3.5 zpřístupnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, které přiměřeně považujeme za nezbytné.


9. Řešení sporů

9.1 Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy Českiy Republiky.

9.2 Vaše povinnosti mohou být upraveny zákony České Republiky, včetně občanského zákoníku České Republiky, zákona  „o silničním provozu“, o pravidlech provozu“, dalšími zákony a podzákonnými předpisy a akty místních samosprávních orgánů, které platí v oblasti poskytování služeb („místní zákony“) a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny takové místní zákony.

9.3 My i Vy se  bezpodmínečně podřizujeme jurisdikci soudů Č
eské Republiky a vzdáváme se jakéhokoli práva vznést námitku proti zahájení jakéhokoli soudního řízení u těchto soudů z důvodu jejich nedostatečné jurisdikce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Informace a jakákoli další komunikace v souvislosti s touto smlouvou nebo službami musí být poskytnuta prostřednictvím aplikace, zaslána e-mailem na adresu info@to-mi.cz nebo sdělena prostřednictvím kanálů zákaznické podpory dostupných na našem webu.

10.2 Souhlasíte s tím, že tato Smlouva a všechny dohody v ní zahrnuté mohou být námi automaticky vymáhány na základě našeho výhradního a absolutního uvážení.

10.3 V případě rozporu nebo nesouladu mezi Všeobecnými podmínkami služby a podmínkami platnými pro vaši oblast poskytování služeb mají přednost podmínky oblasti služeb.

PŘÍLOHA A


Pravidla pro cestu - Elektrická doprava

1 Bezpečnostní kontrola

1.1 Jste odpovědní za důkladnou bezpečnostní kontrolu před použitím elektrického vozidla, která zahrnuje, bez omezení, následující:

(A) dobrý stav rámu;

(B) dobrý stav kol (tj. kola nejsou plochá a nezanesená nečistotami);

(B) bezpečný provoz brzd;

(D) dostatečný výkon baterie;

(G) signál (zvonek) elektrické dopravy funguje;

(E) světla a odrazky jsou v dobrém funkčním stavu, pokud se chystáte řídit elektrické vozidlo ve tmě;

(E) elektrické vozidlo nevykazuje žádné známky poškození, neobvyklého nebo nadměrného opotřebení nebo jiných mechanických problémů nebo vyžaduje údržbu; a

(E) dodržování pokynů, zejména bezpečnostních pravidel, která jsou vám poskytnuta v příloze.

1.2 Během celé cesty musíte neustále zajišťovat, aby elektromobil a jeho provoz splňovaly výše uvedené bezpečnostní požadavky. Pokud kdykoli během své jízdy zjistíte porušení bezpečnosti nebo si všimnete jakékoli jiné potenciálně nebezpečné závady, stavu nebo hrozby, musíte okamžitě zastavit jízdu na elektrickém vozidle, jakmile to bude bezpečné, a nahlásit to v souladu s oddílem 10.1 Smlouvy. .


2 Bezpečnost silničního provozu

2.1 Elektrické vozidlo musíte vždy řídit bezpečně a pouze na schválených úsecích silniční sítě. Při používání, řízení nebo ovládání elektrického vozidla musíte:

(A) dodržovat všechny platné dopravní zákony a předpisy;

(B) dodržovat bezpečnostní pokyny;

(C) používat ochranné prostředky v souladu s doporučeními a požadavky výše uvedených zákonů, předpisů a pokynů a je-li to přiměřeně nutné ke snížení rizika zranění (například přilba, chrániče a vhodná obuv);

(D) neřídit elektrické vozidlo pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných látek, které mohou narušit vaši schopnost bezpečně řídit elektrické vozidlo;

(g) dodržujte rychlostní limity a přizpůsobujte svou rychlost situaci s ohledem na své zkušenosti s řízením, stav vozovky, stav elektromobilu, povětrnostní podmínky, hustotu provozu a další dopravní podmínky, abyste mohli zastavit elektrické vozidlo bez střetu s jakoukoli překážkou, která je nebo může být na silnici, aby nedošlo k poškození života a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

(E) nepoužívejte mobilní telefony, tablety, notebooky, zařízení pro zasílání textových zpráv, hudební přehrávače nebo jiná zařízení, která by vás mohla odvádět od bezpečné jízdy na elektrickém vozidle;

(E) nejezdit s elektrickým vozidlem po polní cestě, po vodě (mimo běžné městské jízdy) ani na žádném místě, kde je to zakázáno, nezákonné nebo kde to obtěžuje ostatní nebo ohrožuje provoz elektrického vozidla;

(E) nepoužívat elektrické vozidlo pro závodění, soutěže, jízdu v horách, triky atd.;

(F) nejezdit s elektrickým vozidlem po rychlostních komunikacích a silnicích s omezeným provozem;

(C) nejezděte s elektrickým vozidlem proti směru provozu;

(I) nejezdit elektrickým vozidlem po úsecích ulic, které jsou určeny výhradně pro chodce;

(Y) nejezdit mimo povolenou jízdní zónu uvedenou v dodatku;

(K) nejezdit v nepříznivém nebo nebezpečném počasí nebo za podmínek vozovky, včetně sněhu, krupobití, ledu, plískanic, mrznoucího deště nebo elektrických bouří, které mohou způsobit, že jízda na elektrickém vozidle není bezpečná;

(L) nepřekračujte maximální povolenou hmotnost (100 kg nebo 220 liber) stanovenou pro cestu elektrickým vozidlem;

(M) nepřevážet další osobu (osoby);

(N) nenoste žádné předměty (například aktovky, batohy, tašky a/nebo jiné předměty), pokud vám mohou bránit v bezpečném řízení elektrického vozidla; a

(O) řiďte elektrické vozidlo ve světlém oblečení, aby si vás ostatní účastníci silničního provozu snadno všimli.


3 Parkování

3.1 Musíte:

(A) neparkujte elektrické vozidlo způsobem, který by mohl porušovat místní zákony;

(B) neblokovat silnici, bránit provozu nebo nadměrně blokovat chodníky;

(B) zaparkujte elektrické vozidlo na viditelném místě a ve stoje, aby i ostatní uživatelé mohli elektrický vůz bez překážek používat;

(D) postupujte podle pokynů k parkování zobrazených v Plánu a pokud je to možné, zaparkujte elektrické vozidlo na vyhrazeném a povoleném parkovacím místě;

(g) nahlásit jakékoli elektrické vozidlo, které není zaparkováno na povolené parkovací ploše při používání Služeb, a to tak, že nás o tom informujete v souladu s článkem 10.1 nebo pomocí příslušné funkce v Aplikaci.
 

bottom of page